VPS - odpovede na časté otázky

Odpovede na časté otázky:

Radi odpovieme na vaše otázky a podelíme sa touto formou o odpoveď aj s návštevníkmi našich stránok.
Privítame aj komentáre k našim odpovediam a garantujeme ich zverejnenie, ak to bude prínosom pre čitateľa tejto rubriky.

Register tém a otázok:

Analýza meracích systémov (R&R a ďalšie)

R&R meracieho systému pre meranie hrúbky vrstvy nám vychádza 35%.  Je vôbec možné dosiahnuť zlepšenie?
Pravdepodobne áno. V prvom rade porovnajte hodnoty oboch zložiek -  opakovateľnosť a reprodukovateľnosť.  viac...

Ako realizovať štúdiu R&R, keď meranie vzorky je deštrukčné (meranie pevnosti v ťahu) a nie je teda možné jej opakované meranie?
Doporučeným postupom je použiť ako "jednu vzorku" deväť takých vzoriek(ak plánujeme štúdiu s 3 operátormi a 3 testami), ktoré môžeme považovať za približne rovnaké z hľadiska meranej veličiny.   viac...

 

Spôsobilosť procesu, indexy Cp/Cpk (Pp/Ppk)

Chceme hodnotiť spôsobilosť procesu indexami Cp/Cpk. Prečo by sme mali overovať normalitu rozdelenia?
Pretože indexy Cp/Cpk sú definované len pre takéto rozdelenie.   viac...

Aký je rozdiel medzi indexami spôsobilosti Cp a Pp resp. Cpk a Ppk? 
Líšia sa spôsobom odhadu variability procesu a podmienkami, za ktorých dôveryhodne vyjadrujú úroveň kvality.  viac...

Ako vypočítať Cp/Cpk procesu výroby hriadeľa s priemerom kótovaným na výkrese ako ø17k6 (17,00 +0,012/+0,001 mm)?
Obvyklým spôsobom, pričom (UTL - LTL) = (17,012 - 17,001).   viac...

Ako hodnotiť spôsobilosť stroja?
Z hľadiska výpočtu indexov Cp/Cpk resp. Pp/Ppk takisto ako spôsobilosť procesu.   viac...

Riešenie problémov

Ktorá metóda je efektívnejšia pre riešenie problémov: 8D alebo DMAIC?
Jednoznačná odpoveď nie je možná, pretože nie je medzi nimi principiálny rozdiel.  viac...

FMEA

Zákazník nám vytkol, že sme v FMEA procesu neprijali opatrenia v prípade chýb, ktorých hodnota indexu rizika (RPN) bola vyššia ako 100. Prečo práve 100?
Neexistuje podľa nášho názoru žiadny dôvod, aby to bola práve takáto hodnota.  viac ...

Ak hovoríme o pravdepodobnosti výskytu a pravdepodobnosti odhalenia, máme na mysli chybu alebo jej príčinu?

Vychádzame z našich praktických skúseností  viac...