Zákazník nám vytkol, že sme v FMEA procesu neprijali opatrenia v prípade chýb, ktorých hodnota indexu rizika (RPN) bola vyššia ako 100. Prečo práve 100?

Neexistuje podľa nášho názoru žiadny dôvod, aby to bola práve takáto hodnota. Takisto, podľa FMEA Reference Manual, 4th Ed., June 2008, Ford, Chrysler, GM, definovanie takýchto hodnôt nie je doporučeným postupom (str.57 resp. 103).

Účelom RPN je podľa Paretovho princípu odlíšiť z hľadiska rizika "niekoľko podstatných chýb a ich príčin od tých veľa nepodstatných".  Hraničná hodnota RPN je závislá od konkrétnej FMEA, od spôsobu subjektívneho hodnotenia jednotlivých zložiek RPN členmi teamu a pod. Ako taká preto nemôže byť ani univerzálna, ani vopred stanovená.

Naše doporučenie: na základe poradia podľa RPN vyberte 15-20% chýb z celkového počtu analyzovaných chýb a ich príčin, čím vznikne pre konkrétnu FMEA prirodzená hranica RPN. Potom pre chyby s RPN nad touto hranicou prijmite vhodné opatrenia.