%R&R meracieho systému pre meranie hrúbky vrstvy nám vychádza 35%. Je vôbec možné dosiahnuť zlepšenie? 

Pravdepodobne áno. V prvom rade porovnajte hodnoty všetkých zložiek rozptylu maraných hodnôt -  opakovateľnosť, reprodukovateľnosť a interakciu vzorka x operítor (prípadne iný faktor). 

  • Ak je podstatná časť vysokej hodnoty %R&R v zložke reprodukovateľnosť, zamerajte sa na operátorov (prípadne iný zvolený faktor) a porovnajte výsledky ich meraní. Napríklad jeden z nich sa môže líšiť od ostatných. Musíte zistiť príčiny rozdielov - overte, či poznajú postup merania a či podľa neho postupujú, ak áno, či je vôbec postup merania správny, či správne zaokrúhľujú výsledky, ak ich vôbec majú zaokrúhľovať, či merali na tom istom mieste vzorky ten istý rozmer a pod. 
    Vysoký podiel zložky reprodukovateľnosť môže byť spôsobený aj vplyvom času, ak sa v ňom menili podmienky merania.
    Zopakujte prípadne celú štúdiu a dôsledne pozorujte činnosti operátorov pri meraní.

  • Ak je významná časť v zložke interakcia, problémom môže byť konkrétna (konkrétne) vzorky, ale i niektorý z operátorov.

  • Ak je podstatná časť vysokej hodnoty %R&R v zložke opakovateľnosť, je pravdepodobné, že príčinou je merací prístroj. Dajte zmerať jednému operátorovi tú istú vzorku aspoň 50x po sebe s tým, že každé meranie bude realizované celým obvyklým postupom (príklad: zapnutie prístroja, vynulovanie, meranie ....vypnutie). Zostrojte histogram z nameraných hodnôt a analyzujte jeho tvar z hľadiska očakávanej normality rozdelenia. Ak zistíte odchýlku od normality, hľadajte jej príčinu (časová nestabilita, nereprodukovateľná manipulácia...). V jednom takomto konkrétnom prípade odhalenie príčiny - rôzny sklon prístroja voči meranému povrchu, stačilo na to, aby sa podarilo hodnotu %R&R významne znížiť.

    Ak namerané údaje z opakovaných meraní tej istej vzorky pochádzajú zo základného súboru s normálnym rozdelením, dá sa predpokladať, že technické možnosti meracieho prístroja lepší výsledok neumožnia. Zistite si napr. maximálnu chybu merania (niekedy aj ako MPE - maximum permissible error), uvedenú v technickej dokumentácii meracieho prístroja.

Aj v tomto prípade však existuje riešenie.

Upravte postup merania tak, že výsledkom merania bude priemer z n opakovaných meraní. Je známe, že rozptyl výberových priemerov je n-krát menší ako rozptyl individuálnych hodnôt.  %R&R takéhoto meracieho systému bude potom určite nižšie .