Ako hodnotiť spôsobilosť stroja?

Z hľadiska výpočtu indexov Cp/Cpk resp. Pp/Ppk takisto ako spôsobilosť procesu. Podľa VDA 4,spôsobilosť stroja je tiež označovaná ako krátkodobá spôsobilosť (shorterm) s indexami Cm/ Cmk. 

Štúdiu spôsobilosti stroja je možné vykonať napríklad:

  • pomocou dôležitej charakteristiky produktu - v tomto prípade musí byť možné vybrať vzorky tak, aby sme do maximálnej možnej miery eliminovali vplyv iných faktorov ako stroja (napr. vplyv človeka, materiálu, prostredia, metódy). Jedným z doporučovaných spôsobov je použiť pre hodnotenie produkty z krátkeho časového intervalu tak ako vznikali jeden za druhým;
  • pomocou dôležitej charakteristiky stroja, t.j. tej, ktorá významne ovplyvňuje dôležité charakteristiky produktu (napr.  teplota, tlak, vyosenie, hádzanie a pod.). Musíme poznať tolerancie pre tieto charakteristiky a vedieť merať ich okamžité hodnoty. 
  • odhadnúť podiel stroja na celkovom rozptyle a z neho odhadnúť jeho spôsobilosť. Je to pomerne náročný spôsob, ale vieme poradiť, ak by ste mali záujem


Poznámka 1: niekedy sa môžeme stretnúť s označením indexov spôsobilosti stroja ako Cm, Cmk, inokedy Cpm, Cpmk (m=machine), čo môže viesť k zámene s indexom spôsobilosti Cpm, označovaným aj ako Taguchiho index.
Poznámka 2: niektoré zdroje doporučujú pre výpočet spôsobilosti stroja rozšíriť interval, ktorý je odhadom variability procesu.