Vzdelávanie

Najčastejšou formou vzdelávania je výklad lektora sprevádzaný animovanou prezentáciou pripravenou v Microsoft Power Point®. Kurzy sú rozdelené do 50 minútových vyučovacích hodín. Každý účastník dostane vlastnú príručku.

Pozrite si niekoľko ukážok z vybraných kurzov.

Obsah a trvanie jednotlivých kurzov nájdete v doleuvedenom Zozname a popise kurzov alebo si ich môžete pozrieť v katalógu kurzov. Kurzy môžu byť modifikované v súlade s potrebami zákazníka.

Pokiaľ máte záujem o kurz v sídle vašej spoločnosti, vyberte si a kontaktujte nás - zašleme vám ponuku. Cena kurzu je odvodená od počtu hodín a nie je závislá od počtu účastníkov. Do ceny budú zakalkulované cestovné náklady a náklady na príručky, ktoré však môžeme poskytnúť aj zdarma v elektronickej forme na vytlačenie zákazníkom.

Otvorené kurzy s individuálnou účasťou neorganizujeme.

Zoznam a popis kurzov

(alebo si môžete stiahnuť Katalóg kurzov)

Nástroje a metódy pre analýzu, meranie a neustále zlepšovanie

Kurz v trvaní 3 hodín poskytne prehľad a základné informácie o nástrojoch a metódach riadenia kvality;  je určený najmä pre vedúcich pracovníkov a pracovníkov z oblasti riadenia kvality, riadenia technológií a výroby ako úvodný kurz do problematiky.

Obsah:

 1. Moderný prístup ku kvalite - G. Taguchi
 2. Metódy a nástroje pre plánovanie kvality - QFD, FMEA, benchmarking , jednoduché nástroje: brainstorming, diagram príčin a následku, mapovanie procesu, rozhodovanie v tíme, vývojový diagram, grafy, Paretov diagram, histogram
 3. Náklady vzťahujúce sa ku kvalite
 4. Spôsobilosť procesu, meranie kvality - variabilita procesu indexy spôsobilosti, postup pri zisťovaní spôsobilosti (opakovateľnosť a reprodukovateľnosť meracích systémov, druh rozdelenia, štatistická stabilita)
 5. Regulačné diagramy - princíp štatistického riadenia procesu, význam regulačných diagramov ako nástroja pre prevenciu voči nezhodám
 6. Metódy navrhovania experimentov - DOE - princíp, porovnanie s klasickým experimentom, význam
 7. Lineárna regresia, ANOVA - význam
 8. 8D - Metóda riešenia problémov - postup

QFD - Rozpracovanie požiadaviek zákazníkov

Kurz v trvaní 4 hodín vysvetľuje význam metódy QFD a postup pri jej vypracovaní  demonštrovaný na príklade z oblasti strojárskeho priemyslu; je určený najmä pre konštruktérov a vývojárov, pracovníkov technickej prípravy výroby,  riadenia kvality a riadenia výroby. 

Obsah

 1. Účel a história vzniku QFD, základné princípy a postup pri vypracovaní
 2. Plánovanie výrobku, 1. dom kvality, popis 10 krokov fázy plánovania konštrukcie výrobku
 3. Plánovanie dielov, 2. dom kvality, popis 6 krokov fázy plánovania konštrukcie dielov
 4. Plánovanie procesu, 3. dom kvality, popis 6 krokov fázy plánovania pocesov realizácie
 5. Plánovanie výrobných postupov, popis základných krokov fázy plánovania realizácie

FMEA návrhu - Analýza možností vzniku chýb a ich následkov v návrhu

Kurz v trvaní 3 hodín vysvetľuje význam metódy a postup pri jej vypracovaní  v súlade s metodikou podľa Chrysler, Ford, GM - FMEA Reference Manual, 4. vydanie, demonštrovaný na príklade z oblasti strojárskeho priemyslu. Je určený najmä  pre konštruktérov, vývojárov a pracovníkov riadenia kvality.

Obsah:

 1. Účel a typy FMEA
 2. Základný princíp, bloková schéma/štruktúra systému, definícia požiadaviek, zloženie teamu
 3. Postup pri vypracovaní FMEA návrhu, kritériá hodnotenia rizika, vysvetlenie jednotlivých krokov vypracovania
 4. Zdokumentovanie výsledkov

Fmea procesu - Analýza možností vzniku chýb a ich následkov v procese

Kurz v trvaní 3 hodín vysvetľuje význam metódy a postup pri jej vypracovaní  v súlade s metodikou podľa Chrysler, Ford, GM - FMEA Reference Manual, 4. vydanie, demonštrovaný na príklade z oblasti strojárskeho priemyslu. Je  určený najmä  pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, pracovníkov technickej prípravy výroby,  riadenia kvality a riadenia výroby.

Obsah:

 1. Účel a typy FMEA
 2. Základný princíp, bloková schéma/štruktúra procesu, definícia požiadaviek, zloženie teamu
 3. Postup pri vypracovaní FMEA procesu, kritériá hodnotenia rizika, vysvetlenie jednotlivých krokov vypracovania
 4. Zdokumentovanie výsledkov

Plán riadenia procesu (Control Plan)

Kurz v trvaní 2 hodín vysvetľuje  postup postup vypracovania Plánu riadenia procesu (Kontrolného plánu, Control Plan), v súlade s APQP Reference Manual, 2nd Ed. – Chrysler, Ford a GM. Je určený najmä pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, technickej prípravy výroby, riadenia kvality, metrológov  a pracovníkov riadenia výroby.

Obsah:

 1. Účel Plánu riadenia procesu
 2. Postup pri príprave plánu
 3. Popis obsahu Plánu riadenia procesu

8D – Metóda riešenia problémov

Kurz v trvaní 5 hodín vysvetľuje použitie, postup a jednotlivé kroky postupu riešenia problémov 8D (resp. Global 8D);  je určený pre široký okruh pracovníkov riešiacich problémy. 

Obsah:

 1. Všeobecný postup, účel použitia a oblasť použitia metódy 8D (G8D)
 2. Krok D0 – Príprava na proces 8D: popis symptómu
 3. Krok D1 – Vytvorenie tímu
 4. Krok D2 – Popísanie problému: prechod od symptómu k problému, technika popisu problému
 5. Krok D3 – Prijatie dočasných opatrení k izolácii: typické typy opatrení
 6. Krok D4 – Definovanie a verifikácia kľúčových príčin a bodu úniku: teória kľúčovej príčiny, techniky používané k identifikácii kľúčových príčin, Ishikawov diagram, metóda 5W, spôsoby verifikácie
 7. Krok D5 – Výber a verifikácia trvalých nápravných opatrení: kritériá pre výber, analýza rizika, verifikácia
 8. Krok D6 -  Implementácia a validácia trvalých nápravných opatrení: analýza možných bariér, prevencia voči bariéram
 9. Krok D7 – Prevencia voči výskytu: systémové opatrenia
 10. Krok D8 – Uznanie prínosov tímu a jednotlivcov
 11. Formulár 8D

Analýza kľúčových príčin

Kurz v trvaní 2 hodín vysvetľuje princíp, postup a vhodné metódy pre analýzu a identifikáciu kľúčových príčin problémov;  je  určený pre široký okruh pracovníkov riešiacich problémy. 

Obsah:

 1. Definícia kľúčovej príčiny (Root Cause)
 2. Všeobecný postup pri identifikácii, teamová práca, brainstorming
 3. Identifikácia všetkých možných príčin: diagram príčin a následku (Ishikawov diagram), analýza stromu poruchy (FTA)
 4. Identifikácia najpravdepodobnejších/kľúčových príčin: vážené hlasovanie, kriteriálna analýza, metóda 5xPrečo?
 5. Verifikácia kľúčových príčin: grafické metódy, testy štatistických hypotéz (len informatívne), DOE (len informatívne)

Spôsobilosť procesu

Kurz v trvaní 3 hodín vysvetľuje zmysel zisťovania spôsobilosti procesu a popis spôsobu, ako ju zisťovať  v súlade s metodikou podľa Chrysler, Ford, GM – SPC Reference Manual, 2.vydanie. Je určený najmä  pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, pracovníkov technickej prípravy výroby, riadenia kvality a riadenia výroby.

Obsah:

 1. Súčasný prístup ku kvalite - Taguchiho stratová funkcia, cieľová hodnota a rozptyl
 2. Variabilita procesu - normálne rozdelenie, stanovenie variability procesu,
 3. Indexy spôsobilosti Cp, Cpk / Pp, Ppk - zmysel, spôsob výpočtu, dvojstranné/jednostranné tolerancie
 4. Predpoklady o údajoch, zdroje rozptylu, výber charakteristiky pre určenie spôsobilosti, podiel meracieho systému na variabilite, testy normality, štatistická stabilita
 5. Odhad počtu chybných výrobkov (ppm), intervalové odhady Cp/Cpk, spôsobilosť pri viacerých parametroch

Štatistická regulácia procesu

Kurz v trvaní 4 hodín vysvetľuje základ, princípy a spôsoby štatistickej regulácie procesu (SPC) a postupy pri praktickom zavádzaní v súlade metodikou podľa Chrysler, Ford, GM – SPC Reference Manual, 2.vydanie.  Je určený najmä  pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, pracovníkov technickej prípravy výroby,  riadenia kvality a riadenia výroby.

Obsah:

 1. Súčasný prístup ku kvalite, variabilita procesu - cieľová hodnota a rozptyl charakteristík, variabilita procesu, normálne rozdelenie
 2. Štatistická regulácia procesu - princíp, náhodné a systematické príčiny zmien, základné typy signálov o systematických zmenách, princíp regulačného diagramu
 3. Regulačné diagramy spojitých veličín - druhy regulačných diagramov, regulačné diagramy výberových priemerov a rozpätí, mediánov a rozpätí, výberových priemerov a smerodajných odchýliek, individuálnych hodnôt a plávajúcich rozpätí
 4. Regulačné diagramy diskrétnych veličín - druhy regulačných diagramov, regulačné diagramy, počtu nezhodných výrobkov, podielu nezhodných výrobkov, počtu defektov a podielu defektov
 5. Regulačné diagramy CUSUM a EWMA - princíp

Kvalita a spokojnosť zákazníka

Kurz v trvaní 2 hodín vysvetľuje v populárnej forme príčiny a následky spokojnosti/nespokojnosti zákazníka a významnú úlohu, ktorú zohráva kvalita. Je určený širokému okruhu pracovníkov od stredného manažmentu až po operátorov a robotníkov. 

Obsah:

 1. Ako reagujete ako  zákazník v bežnom živote
 2. Ako reaguje nespokojný zákazník a aké sú následky
 3. Kto je náš zákazník, externí a interní zákazníci
 4. Aký je následok nekvality
 5. Zisťovanie požiadaviek zákazníka – cvičenie

Analýza meracích systémov

Kurz v trvaní 6 hodín vysvetľuje základy teórie chýb merania a meracích systémov, typy chýb a ich zisťovanie v priemyselnej praxi  v súlade s Chrysler, Ford, GM – MSA Reference Manual, 4.vydanie a VDA 5, Júl 2011. Je určený najmä pre podnikových metrológov, pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, pracovníkov technickej prípravy výroby, riadenia kvality a riadenia výroby. Pozn.: u účastníkov kurzu sa predpokladajú základné znalosti zo štatistiky. 

Obsah:

 1. Chyba merania, neistota merania
 2. Chyby meracích systémov pre meranie spojitých veličín: systematická chyba, opakovateľnosť,  reprodukovateľnosť, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť (R&R), stabilita, linearita, konzistencia, homogenita
 3. Postupy pri určení chýb: určenie systematickej chyby, stability, linearity a homogenity, opakovateľnosti a reprodukovateľnosti – metóda rozpätí a priemerov, ANOVA
 4. Spôsobilosť procesu merania podľa VDA 5, Cg/Cgk, určenie kombinovanej neistoty merania
 5. Krivka účinnosti testera
 6. Meracie systémy pre meranie/hodnotenie atributívnych (diskrétnych) veličín - kappa štatistika

Metódy navrhovania experimentov (DOE)

Kurz v trvaní 4 hodín vysvetľuje  význam metód navrhovania experimentov (Design of Experiments), popísuje postupy pri navrhovaní základných úplných a neúplnych faktorových experimentov na dvoch úrovniach, metodiku vyhodnocovania a interpretáciu výsledkov. Je určený najmä pre pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, pracovníkov technickej prípravy výroby, riadenia kvality a riadenia výroby.

Obsah:

 1. Princíp a účel použitia DOE
 2. Postup pri navrhovaní, definícia problému, definícia účelu
 3. Definícia závislých a nezávislých charakteristík (faktorov) - spôsob definície, konštanty, faktory, šum, úrovne faktorov
 4. Plány experimentov - úplny dvoj, troj a štvor-faktorový experiment, neúplny štvor-faktorový experiment
 5. Analýza výsledkov (screening) - odozva, interakcie, diagram hraničných priemerov, priestorová analýza, rovnica závislosti
 6. Overenie výsledkov - experimentálna chyba, významnosť jednotlivých efektov, overenie dosiahnutia cieľa (t-test)

Komplexná výrobná údržba - TPM

Kurz v trvaní 3 hodín vysvetľuje princíp a jednotlivé piliere metódy TPM (Total Productive Maintenance) ako nástroja pre zvýšenie efektívnosti výrobných procesov a zariadení. Je určený pracovníkom riadenia kvality, pracovníkom riadiacich výrobné procesy, servis a údržbu.

Obsah:

 1. Účel a princíp TPM, základ a jednotlivé piliere
 2. 5S+
 3. Zlepšenie zariadenia elimináciou 6 typov strát súvisiacich so zariadením, OEE – efektívnosť zariadenia
 4. Autonómna údržba – úloha operátorov v údržbe a porozumení zariadeniam
 5. Plánovaná údržba – periodická údržba, preventívna a prediktívna údržba
 6. Tréning a vzdelávanie zamerané na údržbu zariadení
 7. Návrh preventívnej údržby v etape vývoja zariadenia

Plánovanie kvality produktu (APQP) a Plán riadenia procesu (Control Plan)

Kurz v trvaní 4 hodín vysvetľuje  postup pre naplánovanie kvality produktu dodávaného pre automobilový priemysel a  postup vypracovania Plánu riadenia procesu (Kontrolného plánu, Control Plan), v súlade s APQP Reference Manual, 2nd Ed. – Chrysler, Ford a GM. Je určený najmä pre pracovníkov vývoja a riadenia technológií, technickej prípravy výroby, riadenia kvality, metrológov  a pracovníkov riadenia výroby.

Obsah:

 1. Definícia a plán: vstupy a výstupy
 2. Návrh a vývoj produktu: vstupy a výstupy
 3. Návrh a vývoj procesu: vstupy a výstupy
 4. Validácia produktu a procesu: vstupy a výstupy
 5. Spätná väzba, hodnotenie a nápravné opatrenia
 6. Metodika vypracovania Plánu riadenia procesu (Kontrolného plánu)

Proces schvaľovania dielov pre výrobu (PPAP)

Kurz v trvaní 4 hodín vysvetľuje požiadavky a postup schvaľovania produktu (dielu) dodávaného pre automobilový priemysel  v súlade s PPAP Reference Manual, 4th Ed. – Chrysler, Ford a GM a porovnáva ich s postupom podľa VDA Band 2 - Quality Assurance of Supplies, Production Process and Product Approval, 4.Edition 2004 (English version). Je určený najmä pre pracovníkov riadenia kvality,  technickej prípravy výroby, riadenia výroby a metrológov.

Obsah:

 1. Časť 1: Všeobecné požiadavky, porovnanie s VDA 2
 2. Časť 2: Požiadavky na proces schvaľovania, porovnanie s VDA 2
 3. Časť 3: Požiadavky na oznamovanie a predkladanie, porovnanie s VDA 2
 4. Časť 4: Predkladanie – úrovne predkladania, porovnanie s VDA 2
 5. Časť 5: Výsledok schvaľovania - porovnanie s VDA 2
 6. Časť 6: Uchovávanie záznamov, porovnanie s VDA 2

 

K dispozícii sú aj samostatné verzie kurzu v trvaní 3 hod.:

- PPAP - podľa PPAP Reference Manual, 4th Ed. – Chrysler, Ford a GM

- PPA - podľa VDA Band 2 - Quality Assurance of Supplies, Production Process and Product Approval, 4.Edition 2004 (English version)

Redukcia strát a rýchlosť procesov

Kurz v trvaní 2 hodín vysvetľuje  základné princípy koncepcie redukcie strát a plytvania (Lean) a jej základné metriky (ukazovatele).  Je určený najmä pre pre pracovníkov riadenia technológií, technickej prípravy výroby, riadenia kvality  a riadenia výroby.

Obsah:

 1. Koncepcia redukcie strát a plytvania (Lean), druhy strát a plytvania (Muda)
 2. Priebežná doba procesu, spôsob určenia
 3. Rozpracovaná výroba, priepustnosť procesu
 4. Význam skracovania priebežnej doby procesu
 5. Účinnosť procesu, činnosti zvyšujúce hodnotu produktu

Obecné a doplňované systémy ťahu

Kurz v trvaní 4 hodín vysvetľuje  základné princípy riadenia priebežnej doby procesov (PLT - Process Lead Time) v koncepcii Lean pomocou riadenia rozpracovanej výroby;  je určený najmä pre pre pracovníkov riadenia technológií, technickej prípravy výroby, riadenia kvality  a riadenia výroby.

Obsah:

 1. Princíp obecných systémov ťahu
 2. Určenie optimálnej hladiny rozpracovanej výroby
 3. Doplňované systémy ťahu vo výrobe
 4. Nárazníková zóna, bezpečnostné zásoby, Kanban systém
 5. Kľúčové parametre doplňovaných systémov ťahu a ich výpočet

Mapovanie toku hodnoty

Kurz v trvaní 3 hodín vysvetľuje  pojem toku hodnoty (Value Stream), účel a postup jeho mapovania v aktuálnom stave a stave po zlepšení. Je určený najmä pre pre pracovníkov riadenia technológií, technickej prípravy výroby, riadenia kvality  a riadenia výroby. 

Obsah:

 1.  Hodnota a jej tok, mapa toku hodnoty, doporučený postup vypracovania
 2. Určenie strategického cieľa, rodiny produktov, vypracovanie mapy procesov a činností
 3. Zaznamenanie dôležitých premenných, zakreslenie toku materiálu a toku informácií 
 4. Identifikácia dôležitých údajov o procesoch a o dobách spracovania 
 5. Identifikácia oblastí plytvania
 6. Aplikácia princípov Lean
 7. Stanovenie priorít a plánu zavádzania

Základy štatistiky

Kurz v trvaní 2x6 hodín vysvetľuje základné štatistické pojmy, nástroje a metódy . Je určený najmä pre pracovníkov s VŠ prípadne SŠ vzdelaním, u ktorých očakávanou súčasťou  práce sú štatistické analýzy údajov, zavádzanie SPC, analýzy meracích systémov, vyhodnocovanie experimentov, analýzy v rámci projektov zlepšovania a pod. 

Obsah:

 1. Typy údajov, stupnice hodnôt
 2. Pravdepodobnosť, populácia, vzorka
 3. Parametre, štatistiky, početnosť, rozdelenie početnosti, pravdepodobnosti a hustoty pravdepodobnosti a ich vlastnosti
 4. Vlastnosti distribučnej funkcie, kvantily, percentily, metriky polohy a rozptýlenosti,  stredná hodnota, medián a modus
 5. Binomické rozdelenie, normálne rozdelenie, histogram, Box plot, centrálna limitná veta
 6. Bodové a intervalové odhady
 7. Princíp testov štatistických hypotéz, z-test, t-test, párový t-test, F-test
 8. Analýza rozptylu (ANOVA)

Lean Six Sigma Green Belt

Kurz v trvaní 10 x 6 hodín, doplnených o 2 x 6 hodín venovaných projektom Six Sigma pripravuje Green Belt-ov pre firemný program Lean Six Sigma. Je určený budúcim Green Beltom, ale i ďalším pracovníkom s VŠ prípadne SŠ vzdelaním, ktorých úlohou je zlepšovanie procesov a produktov .

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, číslo akreditácie 3081/2009/610/1 

Obsah:

 1. Úvod do Lean Six Sigma - koncepcia Lean Six Sigma, organizačná štruktúra v Lean v Six Sigma, forma realizácie Lean Six Sigma, nástroje a metódy v Lean Six Sigma – DMAIC, zadanie projektu, plán projektu
 2. Základy práce v teame - zahájenie práce v teame, úlohy stretnutí teamu, diagram štyroch polí (Quad Chart), RACI diagram, Belbinova teória úloh v teame
 3. Analýza hlasu zákazníka - hlas zákazníka, Model Kano, KPOV, KPIV, SIPOC diagram, základné ukazovatele v Six Sigma – DPU, DPMO, výťažnosť  (FPY, RTY),  Sigma úroveň, základné ukazovatele v Lean - PLT, PCE
 4. Základné štatistické pojmy - typy údajov, stupnice hodnôt  z matematického hľadiska, pravdepodobnosť, populácia, vzorka (výber), parametre, štatistiky, rozdelenie pravdepodobnosti diskrétnej premennej, rozdelenie hustoty pravdepodobnosti, vlastnosti distribučnej funkcie, kvantily, percentily 
 5. Úvod do popisnej štatistiky - metriky polohy, rozptýlenosti a tvaru, binomické rozdelenie, normálne rozdelenie, histogram, Stem and Leaf plot, Box and Whisker plot, vzorkovanie, centrálna limitná veta, stupne voľnosti, bodové a intervalové odhady parametrov, konfidenčný interval, cvičenie v Excel/JMP – popisná štatistika, histogram, boxplot, kvantily norm. rozdelenia
 6. Rýchlosť procesov - priebežná doba procesu (PLT), rozpracovaná výroba (WIP), Exit rate (ER), čas pridávajúci na hodnote (VA Time), účinnosť procesu (PCE), činnosti pridávajúce na hodnote
 7. Mapovanie toku hodnoty – 1.časť - mapa toku hodnoty aktuálneho stavu, skrytá továreň
 8. Zber údajov - plán zberu údajov, stratifikácia údajov, diagram príčin a následku, vážené hlasovanie, matica príčin a následkov, Paretov diagram
 9. Testy štatistických hypotéz - princíp testov štatistických hypotéz – Z-test,  chyba I. druhu, chyba II. druhu, sila testu, dvojstranný Z-test, jednostranný Z-test, Z-test – p-hodnota, prehľad testov pre strednú hodnotu – t-test, rozsah výberu pre t-test, t-test v Microsoft Excel/JMP, dvojvýberový F-test pre rozptyl, F-test v Microsoft Excel/JMP, analýza rozptylu – ANOVA,  ANOVA v Microsoft Excel/JMP
  Štatistická a technická významnosť
 10. Korelácia a regresná analýza - korelácia – korelačný koeficient, korelácia v MS Excel, jednorozmerná lineárna regresná analýza, odhady 0 a 1, koeficient determinácie, predikcia, chyba nedostatočného prispôsobenia, analýza reziduí
 11. Analýza meracích systémov - systematická chyba merania, linearita, stabilita, variabilita merania, opakovateľnosť a reprodukovateľnosť, homogenita, konzistencia, hodnotiace systémy – kapa štatistika, cvičenie – R&R, vyhodnotenie v Exceli/JMP
 12. Spôsobilosť procesu - štúdia spôsobilosti, určenie vzorkovania, štatistická stabilita, krátkodobá a dlhodobá spôsobilosť procesu, indexy spôsobilosti, Cp, Cpk procesu a %R&R
 13. Regulačné diagramy - regulačné diagramy a výber charakteristík, účelné vytváranie výberov, zdroje rozptylu, typy regulačných diagramov, postup pri konštrukcii regulačného diagramu, pravidlá pre identifikáciu stavu mimo kontroly, príklady stavov mimo kontroly, plán nápravných opatrení, regulačný diagram Xbar – R, rôzne zdroje rozptylu, regulačný diagram Me – R,  Xbar – s, X – MR, regulačné diagramy pre diskrétne veličiny, Pre-control metóda, nadmerné nastavovanie (Over-adjustment)
  Cvičenie – výpočet parametrov regulačného diagramu 
 14. Identifikácia kľúčových príčin - základné nástroje, prehľad ďalších metód
 15. Vybrané metódy zlepšovania procesov - odolnosť voči chybám (Mistake Proofing), 5S, metóda rýchleho nastavenia (výmeny), komplexná údržba (TPM), FMEA
 16. Obecné systémy ťahu - princíp obecných systémov ťahu, určenie optimálnej hladiny rozpracovanej výroby, cvičenie na overenie výhod obecného systému ťahu
 17. Doplňované systémy ťahu - doplňované systémy ťahu vo výrobe, nárazníková zóna, bezpečnostné zásoby, Kanban, kľúčové parametre doplňovaných systémov ťahu a ich výpočet
 18. Metódy navrhovania experimentov - predpoklady experimentu, postup pri návrhu experimentu, ciele experimentu, výber vstupných a výstupných charakteristík, nastavenie spojitých faktorov, kódovanie úrovní spojitých faktorov, model pre spojité faktory, dvojúrovňový úplný faktorový plán experimentu, rovnica pre model, replikácie a znáhodnenie, počet replikácií, cvičenie na návrh a vyhodnotenie experimentu 
 19. Mapovanie toku hodnoty – 2.časť - mapa toku hodnoty budúceho  stavu
 20. Kontrolný plán - úlohy a princíp vypracovania

Microsoft Excel – vzorce a grafy

Kurz v trvaní 2 x 4 hodiny naučí vytvárať formulár/tabuľku s výpočtami a grafmi. Je určený najmä pre pracovníkov, ktorí potrebujú v Exceli vytvárať formuláre/tabuľky s výpočtami a grafmi a ktorí ovládajú základy práce s počítačom, základy Excelu a prácu so súbormi. 

Obsah:

 1. Vzorce s aritmetickými operáciami, vzorce s použitím funkcií, absolútne a relatívne adresovanie bunky, adresovanie iných listov a iných súborov, kopírovanie vzorcov, sledovanie náväznosti vzorcov, prehľad tabuľkových funkcií.
 2. Použitie textových funkcií (LEFT, RIGHT, ...), použitie funkcií pre prácu s dátumom a časom (DATE, TIME, ...).
 3. Podmienené formátovanie, overenie platnosti dát.
 4. Usporiadanie dát pre graf, vytvorenie grafu, typ grafu, sekundárna os grafu, užívateľský formát grafu.

Microsoft Excel – databázové nástroje

Kurz v trvaní 4 hodín naučí používať štandartné databázové nástroje; je určený pre pracovníkov, ktorí potrebujú v Exceli pracovať s rozsiahlymi tabuľkami / databázami a ktorí ovládajú základy Excelu minimálne v rozsahu kurzu Microsoft Excel – vzorce a grafy.

Obsah:

 1. Nástroj sortovanie, užívateľské zoznamy, nástroj automatický filter (Auto filter), nástroj rozšírený filter (Advanced filter), funkcia SUBTOTAL
 2. Spolupráca grafov s filtrami.
 3. Nástroj kontingenčná tabuľka (Pivot table).
 4. Použitie funkcií pre vyhľadávanie (VLOOKUP, HLOOKUP)..

Microsoft Excel – špecializované funkcie a možnosti

Kurz v trvaní 4 hodín naučí používať špecializované funkcie a možnosti ; je určený pre pracovníkov, ktorí potrebujú v Exceli vytvárať komplexné matematicko-grafické riešenia a špecializované kalkulačky a ktorých bežné využívanie Excelu je nad rámec obsahu kurzov „Vzorce a grafy“ a „Databázové nástroje“.

Obsah:

 1. Použitie funkcií, ktorých výstupom je pole, použitie databázových funkcií (DAVERAGE, ...)
 2. Použitie ovládacích prvkov v liste, použitie funkcií pre nepriame adresovanie (INDIRECT, OFFSET, ...)
 3. Použitie riešiteľa rovníc (Solver), cyklicky naviazané vzorce

JMP - práca s programom a základné štatistické nástroje

Kurz v trvaní 3x5 hodín naučí  usporiadať dáta pre JMP, pracovať s dátovou tabuľkou JMP, naučiť sa používať  vybrané nástroje JMP ;  je určený pre pracovníkov, ktorí potrebujú používať štatistickú analýzu dát a ktorí ovládajú prácu s počítačom a absolvovali kurz  „Základy štatistiky“ resp. majú znalosti v rozsahu tohto kurzu.

Obsah:

 1. Dátová tabuľka, import a export dát, vytváranie vzorcov, manipulácia s dátovou tabuľkou
 2. Analýza rozdelenia, analýza spôsobilosti procesu
 3. Korelačná analýza,  spinning plot, Paretov diagram, diagram príčin a následku, regulačný diagram, contour plot, surface plot
 4. est pre stredné hodnoty (t-test), test pre rozptyly, analýza rozptylu (ANOVA, multivariačný diagram)
 5. Analýza R&R.

JMP - návrh a analýza priemyselných experimentov (DOE)

Kurz v trvaní 3x5 hodín naučí  pripraviť plán experimentu pomocou JMP, používať nástroje  na analýzu experimentu a interpretovať ich výsledky . Je určený pre pracovníkov, ktorí sú zodpovední za charakterizáciu a zdokonaľovanie procesov a produktov, ktorí ovládajú prácu s počítačom a absolvovali kurz  „Základy štatistiky“ resp. majú znalosti v rozsahu tohto kurzu a ktorí absolvovali kurz 24a. JMP alebo majú skúsenosti s JMP v rozsahu tohto kurzu.

Obsah:

 1. Model, úplné faktorové plány experimentu,  redukované a iné plány experimentu
 2. Príprava experimentu, regresná analýza
 3. Realizácia experimentu a analýza experimentu pomocou JMP.